OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Espaun, s.r.o.,Jaurisova 551/4, IČ 29153778,

DIČ CZ 29153778.  Zákazník/kupující je v těchto VOP dále uveden jako „Odběratel“.

 

PLATNOST PODMÍNEK

Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) smluvní strany upravují svá vzájemná práva a povinnosti z jednotlivých obchodních případů na prodej zboží, poskytnutí služeb či provedení díla (dále ve VOP je prodej zboží, poskytnutí služeb či provedení díla ve zkratce souhrnně označen jako dodání „Zboží“), nejsou-li mezi smluvními stranami v písemné smlouvě výslovně upraveny jinak. Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy nebo objednávky, ke které byly připojeny. Smlouvou se pro účely těchto VOP rozumí objednávka na stránkách dobrejtisk.cz ( online, formulář, nebo email).

Tyto VOP nahrazují veškerá jiná ústní i písemná prohlášení a ujednání stran ohledně jednotlivého obchodního případu s výjimkou smlouvy samotné ( nebo písemné dohody ). Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách dobrejtisk.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce objednatelem.       S těmito VOP je odběratel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním dodání zboží a má možnost se s nimi podrobně seznámit.

KOMUNIKACE S OBJEDNATELEM

Objednatel je povinen pří ukládání objednávky elektronickou cestou zadat adresu pro elektronickou poštu (e-mailová adresa), která musí mít zajištěnou technickou funkčnost od doby odeslání objednávky až do dokončení zakázky.  Zejména má odběratel povinnost zajistit při správně nastaveném spam-filtru příjem e-mailu společnosti  Espaun s.r.o. ( emailů s koncovkou dobrejtisk.cz, popřípadě espaun001@gmail.com). Tato e-mailová adresa platí i pro další zakázky do odvolání nebo s žádostí o změnu.

 

Espaun, s.r.o. je oprávněn, ale není zavázán, odesílat veškeré zprávy – i zprávy, které jsou ze smluvního vztahu a pro řádné splnění smlouvy povinné – jiným způsobem než elektronickou poštou. Objednatel  se nemůže odvolat na nevědomost, pokud Espaun, s.r.o. mu zprávu zaslal na e-mailovou adresu dle výše uvedeného odstavce.

 

Zprávy zasílané e-mailem od Espaun, s.r.o. na e-mailovou adresu dle výše uvedeného odstavce platí jako doručené k objednateli po jejich odeslání. Za chyby přenosu Espaun, s.r.o. zodpovídá jen v případě chyb ze své strany.  Espaun, s.r.o. není povinen upozornit objednatele na chybějící, neplatnou nebo nefunkční e-mailovou adresu ve smyslu dle výše uvedeného odstavce.

 

DORUČOVÁNÍ

Písemné podání prokazatelně odeslané jednou stranou na adresu sídla či místa podnikání druhé strany uvedeného ve Smlouvě či v příslušném veřejném rejstříku, se považuje za doručené 5. den po jeho odeslání i tehdy, když si druhá strana toto podání z jakéhokoliv důvodu nepřevezme.

 

NABÍDKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Odesláním objednávky předkládá objednatel společnosti  Espaun s.r.o. nabídku na uzavření kupní smlouvy.  V okamžiku, kdy je e-mailem ( nebo z online systému) objednateli doručeno potvrzení jeho objednávky společností  Espaun  s.r.o. ( dobrejtisk, dobrejtisk.cz) ,  je právně závazná kupní smlouva uzavřena. Smlouva vznikne za zde uvedených podmínek i tehdy, jestliže objednatel  v objednávce uvede dodací adresu, která se od jeho adresy liší. Jedná-li objednatel pouze jako zmocněnec  třetí osoby, dojde k uzavření smlouvy s takovou třetí osobou pouze tehdy, pokud společnost Espaun s.r.o. obdrží příslušnou plnou moc a výslovně potvrdí uzavření smlouvy se třetí osobou.

 

Společnost Espaun s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout objednávky a kdykoliv odstoupit od již uzavřených smluv po doručení  tiskových dat, jejichž předmětem jsou tisková data propagující pornografii, fašismus či porušující právní řád České republiky.

 

Společnost Espaun s.r.o. je povinna dodat zboží objednateli a převést na něj vlastnické právo  zboží ( nikoliv případných grafických návrhů a podobně, pokud není uvedeno jinak), oproti úhradě kupní ceny  v souladu s dohodnutými podmínkami a aktuaálním ceníkem v době objednávky.  Objednatel se zavazuje v souladu s dohodnutými podmínkami uhradit kupní cenu za zboží a převzít zboží od společnosti Espaun  s.r.o.

 

KUPNÍ CENA A FAKTURACE

 

Kupní cena zahrnuje balné, DPH, a pokud je výslovně stanoveno, tak i přepravné, poštovné, pokud z e-mailu potvrzujícího objednané zboží nevyplývá jiná kupní cena.  Kupní cena platí pod podmínkou, že se po uzavření smlouvy nezmění údaje, které byly obsahem objednávky objednatele.  Náklady vzniklé v souvislosti s dodatečnými změnami požadovanými objednatelem budou vyúčtovány zvlášť.  Náklady na přepravu zahrnují  jednorázové zaslání na dodací adresu uvedenou objednatelem.

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně všech dalších poplatků, které musí objednatel zaplatit. Objednatel  má možnost seznámit se s cenou před podáním objednávky.

Po dokončení objednávky dostane zákazník podklady k úhradě objednávky ze systému a také emailem.

Společnost Espaun  s.r.o. zasílá faktury poštou nebo prostřednictvím e-mailu ( pokud jsou vyžadovány). Objednatel objednávkou vyslovuje souhlas s tímto způsobem předávání faktur. Faktura není podmínkou splatnosti pohledávky.

 

DODACÍ LHŮTA A LHŮTA PRO PLNĚNÍ, PŘEPRAVA

 

Žádný z uvedených termínů dodání není fixní termín. Fixní termín musí být společností Espaun s.r.o. jako takový výslovně označen a s objednatelem sjednán. Ve většině případů platí termíny uvedené na stránkách dobrejtisk.cz, které představují  průměrné termíny vyřízení objednávek , udávaných         v pracovních dnech.

 

Dodací lhůta počíná běžet následující pracovní den po kompletním zaplacení objednávky (pokud není domluveno jinak ), ve kterém jsou do 12:00 hod. společnosti Espaun s.r.o, doručeny veškeré údaje, tisková data, popř. předlohy potřebné pro zhotovení zboží. Dodací lhůta se udává v pracovních dnech. Pracovními dny se rozumí pondělí až pátek s výjimkou státních svátků.

 

Dodací lhůta je dodržena, je-li zboží před uplynutím dodací lhůty předáno prvnímu přepravci k přepravě na místo dodání uvedené objednatelem. Předpokladem dodržení dodací lhůty je včasné a řádné splnění povinností objednatele.

 

Nedodrží-li společnost Espaun s.r.o. dohodnutý termín dodání, je objednatel povinen nejprve písemně stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu k plnění. Po marném uplynutí dodatečné lhůty může objednatel odstoupit od smlouvy. Jako přiměřená lhůta se sjednává lhůta v trvání 5 pracovních dnů. V případě, že je objednatel spotřebitelem dle § 52 a násl. zák. č. 40/1964 SB., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění, a  Espaun s.r.o. nedodrží dohodnutý termín dodání, může objednatel odstoupit od smlouvy.

 

Společnost Espaun s.r.o. neodpovídá za prodlení s dodávkou a plněním způsobené vyšší mocí a v důsledku událostí, které společnosti Espaun s.r.o. podstatně ztíží nebo znemožní dodání zboží (zejména stávka, výluka a jiné nepředvídatelné překážky), vzniklých nezávisle na vůli společnosti  Espaun s.r.o., mají-li tyto překážky prokazatelně podstatný vliv na zhotovení nebo expedici zboží, a to ani v případě fixních termínů dodání. V případě, že se nejedná o fixní termíny, je společnost Espaun s.r.o. oprávněna prodloužit dobu dodávky, resp. plnění, o dobu trvání překážky s připočtením shora uvedené přiměřené dodatečné lhůty nebo z důvodu nesplnění části závazku částečně či zcela od smlouvy odstoupit. Stane-li se za výše uvedených okolností plnění, resp. jeho část, nemožné, zaniká společnosti  Espaun s.r.o. povinnost plnit. Dodavatel je povinen neprodleně informovat objednatele o těchto překážkách.

 

PŘECHOD NEBEZPEČÍ

 

Je-li objednatel podnikatelem ve smyslu § 2 zák. č. 513/1991 SB., Obchodního zákoníku, v platném a účinném znění, pak na něj přechází nebezpečí nahodilé zkázy nebo nahodilého zhoršení stavu zboží v okamžiku předání zboží prvnímu přepravci. To platí bez ohledu na to, kdo hradí náklady na přepravu. Je-li zboží připraveno k přepravě a dojde-li k prodlení s předáním zboží prvnímu přepravci z důvodů, jež společnost Espaun s.r.o. nezapříčinila, pak přechází nebezpečí škody na zboží na objednatele (v okamžiku doručení avíza, že zboží je připraveno přepravě). Je-li objednatel spotřebitelem pak na něj přechází nebezpečí nahodilé zkázy nebo nahodilého zhoršení stavu zboží až v okamžiku předání zboží objednateli. Je-li objednatel v prodlení s převzetím zboží, přechází nebezpečí nahodilé zkázy nebo nahodilého zhoršení stavu zboží na objednatele v okamžiku prodlení.

 

TISKOVÁ DATA, POVINNOST KONTROLY

 

Společnost Espaun s.r.o. vyřizuje veškeré tiskové objednávky výhradně na základě tiskových dat, která předá objednatel ( s výjimkou objednání grafických návrhů zákazníkem u společnosti Espaun s.r.o. ). Tato data musí být předána výhradně ve formátech, které jsou uvedeny v objednávce. Použije-li objednatel pro zhotovení zboží jiný formát, který není obsažen v nabídce společnosti  Espaun s.r.o., nelze zajistit, že bude tisk bezchybný.

 

Objednatel je povinen tisková data před jejich předáním společnosti Espaun s.r.o.důkladně zkontrolovat, zda jsou vhodná pro provedení požadované zakázky. Espaun s.r.o.tisková data nekontroluje. Nebezpečí případných chyb polygrafických výrobků v důsledku chybných tiskových dat nese výhradně objednatel.

V případě dodání špatných dat nebo formátů nelze později reklamovat hotovou zakázku/ výrobky.

Na výslovné přání objednatele budou zpracovány i jiné formáty než ty, které jsou uvedeny v objednávce, bude-li to technicky možné. Upozorňujeme, že převodem dat do jiných formátů, než jaké jsou uvedeny v objednávce, může dojít ke vzniku chyb. Chyby vzniklé převodem dat nejdou k tíži společnosti Espaun s.r.o. Riziko převodu dat nese objednatel.

Nejsou-li tisková data předána v režimu CMYK, může je společnost Espaun s.r.o.konvertovat. Při převodu dat formátu RGB nebo ICC barevných profilů přirozeně dojde k barevným odchylkám oproti originálu. Odpovědnost za takové barevné odchylky nese výhradně objednatel. Předáním tiskových dat v jiném než CMYK režimu objednatel výslovně prohlašuje, že nese riziko převodu dat.

 

U tiskovin, jejichž základem jsou barvy RGB s velmi nízkým rozlišením (nízkým počtem obrazových prvků) nebo u tiskovin s použitím druhů písma (fontů), které nejsou pevnou součástí dokumentu, mohou vzniknout barevné odchylky v tisku. Bezchybný tisk tímto není zaručen. U tiskovin se mohou vyskytnout drobné barevné odchylky. To platí i pro barevné odchylky od předchozí zakázky tištěné společností Espaun s.r.o.v minulosti.

 

Všeobecné specifikace pro výrobu tiskových podkladů ( vždy mají přednost specifikace, uvedené na stránkách konkrétního výrobku )

SPADY ( tiskové okraje ) – jsou nejčastěji  3mm z každé strany

Barevnost : CMYK

Při rastrových a jiných programech : texty převést do křivek a sloučit vrstvy do jedné

Excell, Word a jiné kancelářské programy NEJSOU vhodné k tiskovým podkladům

Maloformátový tisk ( vizitky, letáky, plakáty…) – rozlišení 300 DPI

Velkoformátový tisk ( banery, roll upy…) – rozlišení 150 DPI, barevnost černé: 75/75/75/100( černá)

 

REKLAMACE

Není-li v těchto Obchodních podmínkách uvedeno nic jiného v souvislosti se způsobem reklamace, lze uplatnit reklamaci telefonicky nebo písemně (e-mail, fax, dopis) v sídle dodavatele na adrese:

 

Espaun s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, email: espaun001@gmail.com

 

Nelze uplatnit reklamaci, která spočívá pouze v tom, že objednatel nezohlednil pokyny týkající se předpokladů pro tisková data. To platí zejména pro tiskoviny, jejichž základem jsou barvy RGB, u nichž je příliš nízké rozlišení nebo jsou použity druhy písma (fonty), které nejsou pevnou součástí dokumentu. Drobné barevné odchylky nejsou považovány za vadu. To platí i pro barevné odchylky od předchozí zakázky tištěné společností  Espaun s.r.o.v minulosti.

 

ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ

 

ZÁRUKA

Spotřebitel ve smyslu § 52 českého občanského zákoníku: Je-li objednatel spotřebitelem, počíná záruční doba běžet dnem předání zboží objednateli a činí 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením. Je-li objednatel spotřebitelem a není-li zboží při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat, aby společnost Espaun s.r.o.bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedla zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to dle požadavku objednatele buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud objednatel před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. Je-li vada vzniklá po převzetí a uplatněná objednatelem odstranitelná, má objednatel právo od společnosti Espaun s.r.o.požadovat její bezplatné, včasné a řádné odstranění a společnost Espaun s.r.o.je povinna vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může objednatel od společnosti Espaun s.r.o.namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li žádná z obou variant možná, může objednatel žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání zboží objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat výměnu zboží nebo je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí objednateli, jde-li sice o odstranitelné vady, avšak objednatel nemůže pro opětovný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Nebrání-li neodstranitelná vada řádnému užívání zboží, může objednatel požadovat výměnu zboží. Nepožaduje-li spotřebitel v takovém případě výměnu zboží, má nárok na přiměřenou slevu z ceny nebo může odstoupit od smlouvy.

 

ODPOVĚDNOST ZA VADY

 

Podnikatel ve smyslu § 2 českého obchodního zákoníku.  Je-li objednatel podnikatelem, je povinen zkontrolovat zboží neprodleně po jeho doručení resp. převzetí a neprodleně, nejpozději však do 1 týdne od doručení resp. převzetí, písemně (dopisem, faxem či e-mailem) oznámit společnosti Espaun s.r.o.zjištěné zjevné či skryté vady. Pro dodržení lhůty je rozhodující včasné odeslání oznámení. Za vadu je též považováno, pokud Espaun s.r.o.dodá jiné množství zboží nebo jiné zboží, než jaké bylo objednáno. Je-li část dodaného zboží vadná, objednatel není oprávněn reklamovat celé zboží. Je-li dodané zboží nebo jeho část vadné, je společnost Espaun s.r.o.povinna – dle své volby – při vyloučení dalších nároků objednatele vyplývajících z odpovědnosti za vady v přiměřené lhůtě dodat objednateli chybějící zboží nebo náhradu za vadné zboží nebo vadné zboží v rámci této lhůty opravit. Lhůta je přiměřená, pokud není delší než 20 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace společnosti Espaun s.r.o.Přiměřená lhůta je dodržena, byla-li náhradní dodávka či opravené zboží předáno prvnímu přepravci k přepravě v této lhůtě. Nechá-li společnost Espaun s.r.o.přiměřenou lhůtu pro sjednání nápravy uplynout, aniž by poskytla náhradní zboží nebo vadné zboží opravila, nebo jestliže se oprava zboží nezdaří, může objednatel požadovat opětovnou opravu zboží nebo při vyloučení ostatních nároků vyplývajících z odpovědnosti za vady odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Objednatel písemně oznámí společnosti POINT CZ, s.r.o., jaké nároky z odpovědnosti za vady uplatňuje. Společnost Espaun s.r.o.odpovídá za dodávky náhradního zboží a opravy ve stejném rozsahu jako za původní zboží.

 

 

VLASTNICTVÍ, ARCHIVACE, AUTORSKÉ PRÁVO

 

Polygrafické formy (nosiče), které společnost Espaun s.r.o.zhotoví a použije pro výrobu, zůstávají v jejím vlastnictví (pokud není domluveno jinak).

 

Digitální data a jiné předměty upotřebitelné k opětovnému použití jakož i polotovary a hotové výrobky nebudou u společnosti Espaun s.r.o.po termínu dodávky uschovávány ani nebudou objednateli zasílány.

 

Výrobky společnosti Espaun s.r.o.jsou zhotovovány výhradně dle obsahového zadání objednatele uvedeného v předložených tiskových datech. Espaun s.r.o.nemá žádný vliv na obsah polygrafických výrobků.

 

Objednatel prohlašuje, že vlastní veškerá práva k používání, předávání a zveřejňování přenášených dat, zejména pokud jde o textový a obrazový materiál. Objednatel ručí sám za to, že neporuší žádná práva třetích osob, a že obsah jeho tiskovin není v rozporu s platnými právními předpisy České republiky., nebo země, pro kterou je výroba určena. Společnost Espaun s.r.o.neodpovídá za obsah tiskovin. Odpovědnost za případné porušení práv třetích osob, zejména nároky vyplývající z autorských práv, nese výhradně objednatel.

 

Objednatel dobrovolně poskytuje své osobní údaje dodavateli a souhlasí s jejich zpracováním, shromažďováním, uchováním a evidencí za účelem uzavření kupní smlouvy s dodavatelem a řádného trvání právního vztahu mezi objednatelem a dodavatelem založeného uzavřenou kupní smlouvou. Objednatel dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.

 

Dodavatel neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravcům zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží a svým obchodním partnerům, a to pouze k případnému obstarání zboží požadovaného objednatelem. Osobní údaje jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu nutném k řádnému plnění z uzavřené kupní smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem.

 

Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.

 

VÝHRADA VLASTNICTVÍ

 

Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na objednatele až v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny.

 

Je-li objednatel v prodlení se zaplacením kupní ceny, je společnost Espaun s.r.o.oprávněna požadovat vydání zboží. Není-li se společností Espaun s.r.o.dohodnuto jinak, je objednatel povinen vydat zboží společnosti Espaun s.r.o.Vydání věci objednatelem společnosti Espaun s.r.o.není odstoupením od smlouvy, ledaže by toto společnost Espaun s.r.o.výslovně prohlásila.

 

Společnost Espaun s.r.o.je vždy oprávněna odstoupit od smlouvy, je-li objednatel déle než 5 pracovních dnů v prodlení s úhradou kupní ceny.

 

SPLATNOST PLATEB, ZAPOČTENÍ POHLEDÁVKY

 

Není-li v potvrzení objednávky uvedeno jinak, je objednatel povinen uhradit kupní cenu včetně DPH (konečná cena brutto) ihned v tentýž den bankovním převodem, kdy byla uzavřena smlouva (obdrženo potvrzení objednávky).

Pokud jsou v nabídce i jiné způsoby platby : Zvolí-li objednatel platbu platební kartou, je povinen uhradit kupní cenu včetně DPH ihned v tentýž den přes bankovní bránu. Zvolí-li objednatel platbu dobírkou, uhradí kupní cenu při převzetí zboží. Součástí dodávky zboží je platný daňový doklad.

Náklady platebního styku nese objednatel. Nedohodnou-li se objednatel a dodavatel výslovně jinak, není objednatel oprávněn započíst žádnou svoji pohledávku za dodavatelem oproti pohledávce dodavatele za objednatelem.

 

POUŽITELNÉ PRÁVO, SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST, ČÁSTEČNÁ NEPLATNOST

Tyto Obchodní podmínky a veškeré právní vztahy mezi společností Espaun s.r.o.a objednatelem se řídí právem České republiky.

Nestanoví-li smlouva a tyto Obchodní podmínky mezi podnikatelem a společností Espaun s.r.o.jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 SB., Obchodním zákoníkem, v platném a účinném znění. Nestanoví-li smlouva a tyto Obchodní podmínky mezi objednatelem jakožto spotřebitelem a společností Espaun s.r.o.jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění.

 

Dodavatel a objednatel se, ve smyslu ustanovení § 89a, zák. č. 99/1963 Sb., Občanského soudního řádu, v platném a účinném znění, dohodli, že pro případ sporu vzniklého v souvislosti s právním vztahem založeným smlouvou uzavřenou na základě dodavatelem potvrzené objednávky objednatele je místně příslušný Městský soud v Brně, bude-li věcně příslušný okresní soud, respektive Krajský soud v Brně, bude-li věcně příslušný krajský soud.

 

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo některé ustanovení v rámci ostatních ujednání neúčinným, není tím dotčena účinnost všech ostatních ustanovení či ujednání.

 

  1. INFORMACE O OBJEDNATELI

 

Tyto informace nejsou smluvními podmínkami.

 

  1. INFORMACE o DODAVATELI

 

Výrobky na internetové adrese www.dobrejtisk.cz nabízí společnost:

Espaun s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ29153778

 

  1. INFORMACE K VAŠIM ÚDAJŮM

 

Osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefon – dále jen „údaje“), které jste nám poskytli za účelem objednání zboží, budou použity výlučně k plnění a realizaci smlouvy. Údaje jsou zpracovávány automatizovaně. Pro dodávky našeho zboží využíváme služeb společnosti PPL. PPL jsou sděleny Vaše údaje, je-li to nutné pro dodání zboží. Pokud jste na dobu neurčitou udělili výslovný souhlas, použijeme Vaše údaje, abychom Vás mohli v budoucnu informovat o nových produktech a jiných novinkách z naší nabídky. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

 

Máte možnost si v našem systému Vámi uložené údaje vyvolat nebo je změnit. S tím nejsou spojeny žádné další náklady.

 

Zjistíte-li, že zpracování Vašich údajů je prováděno v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s ustanovením zákona na ochranu osobních údajů, zejména jsou –li Vaše údaje nepřesné, jste oprávněni požadovat od Espaun s.r.o.vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Po uzavření smlouvy mezi Vámi a společností Espaun s.r.o.bude tato smlouva archivována. Své objednávky si ovšem můžete na našich internetových stránkách kdykoli prohlédnout.

 

III. JAZYK SMLOUVY

 

Jazykem smlouvy je český jazyk.

 

  1. POPIS A CENY VÝROBKŮ

 

Ceny jsou vždy uvedeny individuálně pro vybraný výrobek. Uvedené ceny zahrnují balné, přepravné, poštovné a zákonnou daň z přidané hodnoty, není-li v potvrzení objednávky uvedeno jinak.

 

  1. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

V menu „Definice tiskoviny“ si můžete sestavit vlastní výrobek. Poté přejděte přes příkaz „Vlož do košíku“ a příkaz „Kup teď“ k objednacímu procesu. Kliknutím na příkaz „Potvrzuji moji objednávku“ závazně objednáváte zboží. Ihned po odeslání objednávky obdržíte potvrzení o jejím přijetí. V okamžiku, kdy je Vám jakožto objednateli e-mailem doručeno potvrzení objednávky na základě Vaší objednávky zaslané společnosti Espaun s.r.o., dochází k uzavření právně závazné kupní smlouvy.. PLATBA, PLNĚNÍ, DODÁNÍ

 

Podrobnosti týkající se plateb, dodání a plnění si můžete sami určit na základě volby způsobu úhrady. Dodací lhůty uvedené v naší nabídce a v potvrzení jsou ve shodě s důkladným plánováním. Dodávky jsou uskutečňovány výhradně na území České republiky.

 

VII. INFORMACE K PRÁVU ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Dle § 53 odst. 7 českého občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy do dvou týdnů po uzavření smlouvy bez udání důvodu a zboží vrátit, za předpokladu, že je zboží způsobilé k vrácení. Vzhledem k tomu, že společnost Espaun s.r.o.upravuje polygrafické výrobky výhradně dle specifikace objednatele, je právo spotřebitele na zrušení smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku dle § 53 odst. 8 písm. c), občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. vyloučeno.

 

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A PLATNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 

Podrobnosti týkající se záruky a odpovědnosti za vady jsou uvedeny v bodu VIII. Záruka a odpovědnost za vady našich Obchodních podmínek. Na dodané zboží či služby neposkytujeme žádné záruky nad rámec ustanovení o zárukách stanovených zákonem.